Uuringuraport: JLP Blogibaromeeter 2015

Uuring on osa rahvusvahelise suhtekorraldusbüroode võrgustiku IPREX poolt läbi viidavast Blogibaromeetri uuringust, mis mõõdab kord aastas  blogimaastikul toimuvat. Eestis viiakse IPREXi liikme Kommunikatsioonibüroo JLP eestvedamisel uuringut läbi teist korda. See võimaldab saadud tulemusi võrrelda nii möödunud aasta kohalike kui ka teiste riikide tulemustega.

Blogibaromeetri eesmärk on kaardistada Eesti blogimaastiku trendid, samuti panna paika blogide perspektiiv turunduskommunikatsiooni kanalina. Siinkohal väärib esiletoomist tõik, et näiteks kümne populaarseima blogi koondkülastatavus ületab Äripäeva või Eesti Rahvusringhäälingu veebi külastatavust.

Kui soovite Blogibaromeetri uuringu kohta rohkem infot või tulemuste üle aru pidada, siis võtke julgesti ühendust JLP uuringueksperdi Birgit Rootsiga aadressil birgit.rootsi@jlp.ee või numbril 520 20 49.


PÕHIJÄRELDUSED

  • Eesti blogijad on valdavalt naised (91%).
  • Viimase uuringu järgi on Eestis kõige rohkem blogijaid vanusegrupis 18 - 25.
  • Blogijad jaotuvad kogemuselt laias laastus kahte suuremasse gruppi: 37% neist on blogimisega tegelenud 1-3 aastat, 32% kauem kui viis aastat. Sarnaselt eristuvad blogijad lugejate arvu järgi: suurel hulgal alles alustanud blogidel on mõni tuhat jälgijat, samas kui mõnekümnel suuremal blogil ulatuvad järgijanumbrid kümnetesse ja isegi sadadesse tuhandetesse. Keskmiselt oli blogidel 21 000 külastust kuus, unikaalseid lugejaid aga 4 700.
  • Facebooki kasutamine on blogijate hulgas populaarsemaks muutunud. Eelmise uuringuga võrreldes reklaamib oma blogi Facebookis 22% võrra rohkem blogijaid. Pisut on kasvanud ka Instagrami kasutamine - 4% võrra. Kasvutendentsi on näha veel teiste sotsiaalmeediakanalite puhul. Erandiks on videokanalite (Vimeo, YouTube jms) kasutamine, mis on 2015. aastal langenud 5%.
 
  • Valdav tulu blogimisest on mitterahaline. Eelkõige tehakse seda isikliku rõõmu nimel ning soovist jagada oma mõtteid ja kogemusi. Blogimisega teenib raha vaid 18% blogijatest, 2014. aastal oli see näitaja 12%.
  • Oluliselt on suurenenud blogijate arv, kelle poole ettevõtted koostöö eesmärgil pöördunud on (2014. aastal oli see 38%, 2015. aastal juba 55%). Lisaks selgus uuringust, et 32% blogijatest on kontakti algatanud ka omal initsiatiivil.
  • Ettevõtted teevad kõige enam koostööd toidu-, moe- ja iluteemaliste blogidega.
  • Blogi peetakse endiselt eelkõige enda rõõmus, aga 2015. aasta uuringus on blogijate jaoks oluliselt tähtsamaks muutunud ka blogi pidamine professionaalse enesearengu eesmärgil. Samuti peetakse eelmise uuringuga võrreldes olulisemaks partnerlussuhete loomist erinevate brändidega ning raha teenimist.

Uuringust võttis osa 238 blogijat 15-st kategooriast

2015. aastal vastas küsitlusele 238 blogijat 600-st.

Võrdluseks: 2014. aastal vastas ankeedile 198 blogijat 427-st. Aktiivsemad vastajad olid 2015. aastal elustiili-, ilu- ja ilutoodete ning toiduvaldkonna blogijad.

2014. aasta 11 kategooriale lisati 2015. aasta uuringus veel neli uut: majandus ja äri, elustiil, meelelahutus ja muusika, LGBT teemad. Neist viimasel ei laekunud uuringusse ühtegi vastust.

Eesti blogija on 18-25 aastane naine

Blogibaromeetri tulemuste põhjal on keskmine Eesti blogija 18-25 aastane naine, kes on blogimisega tegelenud 1-3 aastat.

238-st vastanust olid 217 naised (91%), mehi oli kõigest 21. Kõige rohkem oli blogijaid vanusegrupis 18-25 eluaastat (36% vastanutest). Noorimad blogijad on elustiili ning käsitöö ja meisterdamise valdkonnas.

Blogijad jaotuvad kogemuselt laias laastus kahte suuremasse gruppi: 37% neist on sellega tegelenud 1-3 aastat, 32% kauem kui viis aastat. Kõige rohkem oli alles alustanud blogijaid ilu, elustiili ja lapsevanemaks olemise valdkonnas. Suurema kogemusega blogid olid eelkõige moe ja toidu valdkonnas.


KIRJUTATAKSE ISIKLIKEST KOGEMUSTEST

Teemade allikana domineerivad eelkõige enda mõtted ja kogemused - nii märkis mõlemal aastal suurusjärgus 95% vastanutest. Veel saadakse inspiratsiooni teiste blogide ja lehtede aruteluteemadest (38%) ning lugejate tagasisidest (33%). 62% blogijatest postitab uue teema vähemalt korra nädalas, neist pooled isegi mitu korda nädalas.

Blogimise eesmärgiks ei ole materiaalne kasu

Blogimise peamised eesmärgid on kahe aasta lõikes jäänud samaks. Nii 2014. kui ka 2015. aastal olid kolm kõige levinumat eesmärki enda rõõmuks blogimine, soov jagada infot ja kogemusi ning professionaalne eneseareng. Seega võib öelda, et enamike blogijate prioriteediks pole raha teenimine, vaid immateriaalsed ambitsioonid ning ühiskonda panustamine.

Uuringu järgi on blogimisega juba täna raha teenivate blogijate jaoks materiaalne tulu siiski üks peamisi motivatsioonitegureid. Samas 80% neist ei soovi blogimisest teha enda põhitööd.

Populaarseim valdkond elustiil

2015. aastal osutus populaarseimaks blogimise teemaks elustiil, millest kirjutab 53 vastanut.

Populaarsuselt järgmised teemad olid ilu ja ilutooted (27), söök ja jook (25) ning meisterdamine ja käsitöö (22).

Kõige suurem muutus kahe aasta vahel oli elustiili-, käsitöö ja meisterdamise ning ühiskonnateemaliste blogide juurdekasv ja toidu- ning moeblogide vähenemine. On alust arvata, et moeblogide vähenemise on tinginud võimalus liigitada end pigem elustiili valdkonda.


Sotsiaalmeediast on blogijate hulgas populaarseim Facebook

Enda reklaamimiseks kasutavad blogijad ülekaalukalt Facebooki (80%), teisel kohal on Instagram, mida kasutavad umbes pooled. Võrreldes Soome blogibaromeetri tulemustega võib öelda, et Eesti blogijad ei ole väga altid kasutama teisi sotsiaalmeedia kanaleid nagu Twitter, Pinterest, YouTube jne. 13% vastanutest ei kasuta enda reklaamimiseks ühtegi sotsiaalmeedia kanalit.

Üllatuslikult ei ole videoblogide tegemine Eesti blogijate* hulgas kuigi populaarne. Oma YouTube'i kanal on vaid üheteistkümnel protsendil uuringus osalenud blogidest. Kõige enam teevad videoblogisid ilust ja ilutoodetest rääkivad blogid ja moeblogid. Samas suuresti visuaalsele sisule oritenteeritud meisterdamise ja käsitöö- või toidublogid ei kasuta videoformaati sisuliselt üldse.

* Mitte segi ajada vloggerite ehk videoblogijatega

 

blogijate koostöö ettevõtetega on tihenenud

2015. aastal vastas 131 blogijat (55% vastanutest), et ettevõtted on nendega PR-alase koostöö eesmärgil ühendust võtnud. 2014. aastaga võrreldes on antud trend selgelt kasvumärke näitamas. Sellest hoolimata on pöördumised 30% vastajate sõnul väga harvad: 11% blogijatest vastas, et nendega võetakse ühendust kord kuus, 7% vastanuist väitis, et seda juhtub mõnel korral kuus. 10% vastanutest on ettevõtetega kontaktis vähemalt korra nädalas.

Võrdluseks selgub Soomes läbi viidud Blogibaromeetri uuringust, et koguni 90% blogijatest on saanud ettevõtetelt koostööpakkumisi. Samuti domineeris Soome tulemustes nende blogijate hulk, kellega võetakse ühendust mitu korda nädalas.

Ettevõtete seas on populaarseimad söögi- ja joogiteemalised blogid

Uuringu tulemustest selgus, et enim pöördutakse koostööettepanekutega söögi- ja joogivaldkonna blogijate poole. Teisel kohal asub mood, stiil ja rõivad ning kolmandal ilu- ja ilutoodete teemalised blogid. Ilmselt sõltuvad koostööettepanekud lisaks blogi lugejate arvule ka suutlikkusest pakkuda mõlemale poolele väärtust loovat sisu. Kõige vähem tunnevad ettevõtted huvi spordi- ja fotograafiablogide vastu.

Suurimad blogid valdkondade kaupa:

  • 100 000 ja rohkem lugejat on ühel sisekujunduse ja disaini- ning kolmel elustiiliblogil
  • 25 000 - 50 000 lugejat oli kahel ilublogil, neljal moeblogil ning ühel käsitöö- ja tehnoloogiablogil.

KOOSTÖÖETTEPANEKUD EELKÕIGE TOOTENÄIDISTE JA ÜRITUSTE KUTSETE NÄOL

Ettevõtted otsivad kontakti pigem klassikalisel moel. Kõige enam saadetakse blogijatele tooteid või tootenäidiseid (41%), aga ka kutseid mitmesugustele (sh blogijatele suunatud) üritustele (26%).

Arvestades, et blogijatega kontakti otsivate ettevõtete arv suureneb pidevalt, tasuks viimastel senisest enam loovamatele ja eristuvamatele koostööformaatidele mõelda.


BLOGIJATE MOTIVATSIOON KOOSTÖÖKS ON  EELKÕIGE MITTERAHALINE

Peamiseks koostöömotivaatoriks on võimalus kogeda midagi uut ja erilist - selle tõi välja 66% vastanuist. Samuti selgus, et koostöö aitab kaasa huvitava sisu loomisele (53%). Ühe olulise motivatsioonitegurina toodi välja ka võimalus arendada enda professionaalset kuvandit (42%). Soov teenida materiaalset kasumit on vaid 27%-l vastanutest.

Blogijad ootavad ettevõttepoolset initsiatiivi

Suhtumine ettevõtete koostööettepanekutesse on püsivalt positiivne. Enamik blogijaid on ettevõtete-poolsetele koostööpakkumistele avatud: 60% suhtuvad koostöösse väga positiivselt ja neile meeldiks, kui veelgi enam ühendust võetaks. Kolmandik blogijatest suhtub kontaktivõtmistesse neutraalselt ning vaid 3% vastanutest ei soovi, et nende poole koostööettepanekutega pöördutaks.


blogijad võtavad aina enam ise ETTEVÕTETEGA ÜHENDUST

32% blogijatest on ise ettevõtetega PR-alase koostöö eesmärgil ühendust võtnud. Antud näitaja on Soomega võrreldes küll madalam, aga võib eeldada, et see hakkab suurenema julguse ja kogemuse kasvades. Näiteks populaarses ilublogide valdkonnas on 37% vastanutest nooremad kui 18, käsitöö ja meisterdamise blogijatest kuulub samasse vanusegruppi viiendik. 

Enamasti võtavad blogijad ettevõtetega ühendust e-kirja teel, et küsida testimiseks või jagamiseks tooteid ja tootenäidiseid. Väiksema lugejate arvuga blogijad saavad valdavalt eitavaid vastuseid, aga vahel ka head nõu, kuidas oma lugejate arvu senisest teadlikumalt kasvatada. 

Nii mõnigi blogija tõi välja, et firmad hindavad blogisid eelkõige nende loetavuse, klikkide ja jälgijate arvu järgi, mistõttu saavad nišiblogijad vähem koostööpakkumisi -  nende külastatavus ei ole teemast tingitult kuigi suur.

Ettevõtetelt tulnud eitavat vastust ei pea tingimata nägema negatiivsena, vastupidi - mõni blogija võtab seda kui edasiviivat kogemust, et oma blogi suurfirmadele nähtavaks teha.

Lisaks suuremale lugejate arvule on positiivse vastuse saamise eeldus konkreetne ja läbimõeldud koostööpakkumine. Näiteks pöördub blogija oma lemmikbrändi esindaja poole või suudab muul moel ära põhjendada, miks soovib just selle konkreetse ettevõttega koostööd teha. Kui koostööni jõutakse, kujuneb see blogijate sõnul sageli pikaajaliseks.


Vähesed Eesti blogijad teenivad blogimisega raha

Eestis teenib blogimisega raha vaid 18% blogijatest, mis on 6 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Näiteks Soomes teenib blogimisega raha 61% blogijatest.

Nagu varem välja toodud, on raha teenimine blogipidamise motivaatoriks umbes kolmandikule Eesti blogijates - seega võime oodata selle näitaja kasvamist järgmisel aastal.

Viis protsenti juba praegu raha teenivatest blogijatest peab seda oma põhisisssetulekuks, 18% jaoks on see oluline lisateenistus.


TULEVIKUVAADE

Täna teevad ettevõtetega koostööd peamiselt suure järgijaskonnaga kogenud blogijaid. Valdav osa Eestis tegutsevatest blogijatest on aga noored ning blogimisega praeguseks hetkeks mõne aasta tegelenud. On väga tõenäoline, et nende kogemuste ja professionaalsuse kasv toob kaasa aina enam kontakte ettevõtete ja blogijate vahel.

See aga surub mõlemalt poolelt aina tugevamalt vajadusele mõelda välja loovamaid ja eristuvamaid koostööformaate ning leppida kokku heas koostöötavas. Nii Soomes kui mujal Euroopas on ettevõtete masspostitused ja ebarealistlikud ootused tinginud blogijate üsna leige või isegi negatiivse suhtumise koostöösse. Eesti blogijate ootus on, et potentsiaalne koostööpartner süveneb enne kontakti võtmist tema blogi sisusse ning arvestab seejuures isiklike eripärade ja profiiliga. Kindlasti ebaõnnestuvad need ettevõtted, kes lähenevad blogijatele ebaisikuliste pressiteadetega või eeldavad mis tahes tootele üksnes positiivseid arvustusi.

Just noorema põlvkonna hulgas on järjest enam populaarsust kogumas videoblogimine ehk vloggimine, mistõttu tasub sellisel blogimise viisil kindlasti silm peal hoida.