Eesti Olümpiakomitee kommunikatsiooniaudit

2016. aasta augustis Rio de Janeiros toimunud suveolümpiamängud jäävad eestlaste mällu ennekõike paarisaerulise neljapaadi pronksise sõidu ning meie sportlaste tosina esikümne kohaga. JLP seadis end olümpialainele juba mitu kuud enne suure spordipeo ametlikku algust, et viia läbi Eesti Olümpiakomitee (EOK) kommunikatsiooniaudit.

4. sõudjad_rgb.jpg

Seisime silmitsi  põneva võimalusega kaardistada EOK kuvand spordiga seotud organisatsioonide-isikute ning liikumisharrastajate vaatenurgast. Enne kui algava olümpiaga seonduvad emotsioonid hakanuks arvamuste objektiivsust mõjutama, tuli kaardistada ka lähisihtrühmade ootused EOK-le ehk ideaalpilt. Saadud sisendi pealt seadsime fookused ning koostasime tegevuskava kommunikatsiooniks järgmisel kahel aastal.

Esimeseks väljakutseks sai ajafaktor – kuidas kesksuvisel ajal, vähem kui kahe kuuga, oluline info asjaosalistelt kokku koguda? Kiiresti sai aga selgeks, et Eesti ühiskonna arengu seisukohast olulistel teemadel ollakse valmis kaasa rääkima hoolimata lühikesest etteteatamisest, puhkuseperioodist, pooleliolevast ettevalmistustsüklist, treeninglaagritest vms.

Parima tulemuse saamiseks kasutasime analüüsi läbiviimiseks nii kvantitatiivseid (ankeetküsitlused) kui ka kvalitatiivseid (intervjuud ja fookusgrupid) uurimismeetodeid.

Perioodil juuni-august 2016 viisime läbi:

  • 14 süvaintervjuud ametnike, poliitikute, spordiajakirjanike, toetajate, sponsorite ja sportlastega;
  • 7 fookusgrupi intervjuud liikumisharrastajate, spordimeditsiini & antidopingu valdkonna ekspertide, sportlaste, treenerite, spordiklubide ning üldhariduskoolide esindajatega;
  • 2110 vastanuga ankeetküsitluse Eesti liikumisharrastajate seas koostöös Spordiürituste Korraldamise Klubiga;
  • Küsitluse EOK töögruppidesse kuuluvate ekspertide hulgas.

Lõppsaagiks sõnastasime analüüsi tulemusena selged soovitused fookuste osas, millele EOK kommunikatsioonis rõhku peaks panema. Kui olulisel määral kattus kaardistatud pilt sellega, mida organisatsioonis varasemalt arvati, siis saime näpu peale ka päris mitmele suunale, mille osas sisemine eeldus ja tegelik arvamus erinesid.